Udvikling og afprøvning af den fællesoffentlige ledelsesevaluering

Udviklingen og afprøvningen af den fællesoffentlige ledelsesevaluering begyndte i 2019 og har bestået af en række systematiske tests. De har alle bidraget til at sikre værktøjets validitet, brugbarhed og repræsentativitet på tværs af den offentlige sektor.

Nedenfor kan du læse, hvordan vi har udviklet den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

Brug af forskning og nyeste viden

Vi har samlet forskning og den nyeste viden indenfor ledelsesevaluering og -udvikling. Det har vi blandt andet gjort gennem en systematisk gennemgang af eksisterende litteratur (litteraturreview). Vi har også holdt workshops og møder med førende nationale og internationale forskere inden for ledelsesevaluering og -udvikling. Formålet har været at afdække den nyeste forskning på området og høste erfaringer fra lignende projekter fra ind- og udland.

Praktiske erfaringer

Vi har samlet praktiske erfaringer med ledelsesevaluering og -udvikling. Det har vi blandt andet gjort igennem en række interviews med danske offentlige organisationer, der har erfaringer med ledelsesevalueringer. Vi har også systematisk afdækket de danske anbefalinger til, hvordan man bedst gennemfører ledelsesevalueringer. Formålet med dette har været at bygge oven på organisationernes erfaringer og forskningens anbefalinger i forhold til ledelsesevalueringer.

Identificering af relevante temaer

Vi har afholdt en række workshops med ledere, topledere og relevante HR-aktører. Formålet har været at identificere relevante temaer til ledelsesevalueringen blandt de aktører, der efterfølgende skal bruge den fællesoffentlige ledelsesevaluering.

Udvikling, afprøvning og validering af spørgsmål

Spørgsmålene i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af eksisterende forskning. I løbet af vores tests har det været nødvendigt at tilpasse formuleringerne i nogle af de forskningsvaliderede spørgsmål, så de i højere grad repræsenterer og favner både stat, regioner og kommuner. 

Det er blandt andet gjort på baggrund af: 

  • Fokusgruppeinterviews med medarbejdere og ledere i stat, regioner og kommuner
  • Input fra parterne bag den fællesoffentlige ledelsesevaluering
  • Feedback fra HR-konsulenter i de organisationer, der har afprøvet den fællesoffentlige ledelsesevaluering

De nye formuleringer er efterfølgende afprøvet kvalitativt og vil med tiden også blive valideret kvantitativt.

Organisatorisk opfølgning og forankring

Vi har talt med HR-konsulenter i stat, regioner og kommuner. Formålet har været at blive klogere på, hvordan ledelsesevalueringen tilpasses de forskellige organisatoriske kontekster, hvordan ledelsesevalueringer forankres organisatorisk, og hvordan resultaterne og indsigterne efterfølgende bæres med videre i organisationens arbejde med ledelsesudvikling.

Test af ledelsesevalueringen

Vi har afprøvet alle dele af den fællesoffentlige ledelsesevaluering i pilottest i en række offentlige organisationer. Dette er både sket som større tests af ledelsesevalueringen, hvor organisationer deltog i hele processen og mindre tests, hvor et udsnit af ledere og medarbejdere besvarede spørgeskemaet og efterfølgende deltog i opfølgningsaktiviteter, der har bidraget til forskningen.

Formålet har været at afprøve temaer, formuleringer i spørgeskemaet, procesmateriale og løbende identificere, udvikle og tilpasse disse. 

Vi har indsamlet erfaringer i vores pilotorganisationer; herunder ført log over henvendelser, løbende fulgt op med HR og sendt spørgeskemaer til de evaluerede ledere for at høste deres erfaringer. Formålet har været at sikre en systematisk opsamling på alle pilottests, så vigtige erfaringer og input blev indarbejdet eller rettet til løbende.

Endelig har vi holdt fokusgruppeinterviews med ledere og medarbejdere om deres oplevelse af at deltage i den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Vi har undersøgt deres forståelse af temaer og spørgsmål, og om de oplever, at disse er brugbare og giver mening. Formålet har været at afdække behov for at tilpasse eller tilføje temaer, spørgsmål eller justere på andre ting i det materiale, organisationen har afprøvet.

Hvem er vores pilotorganisationer?

Vi har testet evalueringen i nedenstående organisationer. Hvis du vil vide mere om deres oplevelse, er du velkommen til at kontakte dem.

  • Favrskov Kommune – kontaktperson: Charlotte Hornum Møller (cmho@favrskov.dk
  • Vejdirektoratet – kontaktperson: Liselotte Ellegaard (lell@vd.dk)
  • Justitsministeriet – kontaktperson: Anne Kathrine Kirk Bebe (akb@jm.dk

Test af procesmaterialer

Vi har gennemført fokusgrupper med erfarne HR-medarbejdere for at afprøve alle materialer, der støtter organisationernes og ledernes arbejde med ledelsesevalueringen. Det har vi gjort for at sikre os, at materialerne rammer organisationernes og ledernes behov.