Sideordnede ledere

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering tilbyder spørgsmål, der er særligt udviklede til at belyse samarbejdet mellem sideordnede ledere. Sideordnede ledere skal altså ikke besvare de samme spørgsmål som fx medarbejderne.

Vores afprøvninger viser, at sideordnede ledere skal have et stort kendskab til hinanden og et tæt samarbejde, før de kan svare meningsfyldt på spørgsmålene om hinanden. I bør derfor overveje, når I skal beslutte, om den enkelte leder skal evalueres af sine sideordnede ledere, om kendskabet er stort nok og samarbejdsrelationen er tæt nok. Det kan være meningsfyldt at inddrage de enkelte ledere i denne overvejelse, så det bliver en individuel vurdering for den enkelte leder.

Hvilke spørgsmål stiller vi til sideordnede ledere?

Hvis I vælger at inddrage sideordnede ledere i ledelsesevalueringen, vil lederne blive stillet nedenstående spørgsmål.

Du er blevet udpeget til at besvare dette spørgeskema om din oplevelse af din lederkollega [lederens navn] og om jeres samarbejdsrelation. Hvis vi spørger til noget, som du ikke kan svare på, grundet jeres samarbejdsrelation, kan du altid svare ”ved ikke”.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

 • Jeg har et godt samarbejde med lederen.
 • Jeg har tillid til lederen.
 • I vores samarbejde bidrager lederen til, at vi arbejder i samme retning.
 • Lederen inddrager sine lederkolleger tilstrækkeligt i opgaveløsningen.
 • Lederen deler relevant viden med sine lederkolleger.
 • Lederen bidrager til at nå fælles målsætninger for organisationen sammen med sine lederkolleger.
 • Lederen bidrager til, at vi har mulighed for at finde løsninger på tværs.
 • Lederen har respekt for det bidrag, vi hver især yder til vores fælles opgaveløsning.
 • Lederen bidrager til en god feedback-kultur.
 • Lederen bidrager til, at vi sammen tænker nyt.
   

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) ”Helt uenig” til (5) ”Helt enig”. Det er også muligt at svare ”ved ikke” eller "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Spørgsmålene til sideordnede ledere i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og organisationer på tværs af den offentlige sektor.