Lederens kontekst

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering giver mulighed for, at I kan tilvælge et sæt af spørgsmål om lederens kontekst.

Ledelse virker gennem andre, og alle ledere leder i en bestemt kontekst. Resultaterne af en ledelsesevaluering bør derfor altid diskuteres med lederens kontekst for øje. Derfor anbefaler vi, at I inkluderer spørgsmålene i jeres evaluering.

Spørgsmålene stilles kun til den evaluerede leder og har til formål at danne grundlag for selvrefleksion og efterfølgende dialog. De kan fx være relevante at tage op, når lederen har en samtale om evalueringsrapporten med sin overordnede leder eller en konsulent.

På aggregeret niveau kan disse spørgsmål hjælpe jeres organisation med at få overblik over, om der er særlige mønstre eller strukturer, I bør være opmærksomme på, når I arbejder videre med ledelsesudvikling. Det kan fx danne udgangspunkt for en drøftelse af, om der er behov for strategiske tiltag – enten i hele eller i dele af organisationen.

Hvilke spørgsmål stiller vi om lederens kontekst?

Hvis I tilvælger dette sæt af spørgsmål, vil lederne i deres selvevaluering blive stillet følgende spørgsmål: 

De næste spørgsmål handler om, hvordan du selv oplever dine muligheder for at kunne varetage dine ledelsesopgaver. 

Hvor enig er du i følgende udsagn? 

 • Jeg har et godt samarbejde med mine lederkolleger i organisationen. 
 • Jeg har et godt samarbejde med andre parter, der er vigtige for, at vi kan levere de resultater, vi skal. 
 • Den interne organisering understøtter mig i at varetage min ledelsesopgave. 
 • Jeg har gode muligheder for at prioritere opgaverne i vores enhed inden for rammen af de ressourcer, vi har til rådighed. 
 • Jeg har gode muligheder for at rekruttere og fastholde de rette kompetencer i medarbejdergruppen. 
 • Jeg har mulighed for at skabe balance mellem mit arbejds- og privatliv. 
 • Min nærmeste leder understøtter mig, så jeg kan varetage min ledelsesopgave. 
 • Jeg har mulighed for at udvikle mig som leder. 
 • Jeg har alt i alt gode rammer for at kunne varetage mine ledelsesopgaver.
   

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Der er også muligt at svare "ved ikke" eller "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Spørgsmålene om lederens kontekst i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest og fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og organisationer på tværs af den offentlige sektor.