Fælles spørgsmål

De fælles spørgsmål i ledelsesevalueringen dækker over en række centrale aspekter af ledelse. Besvarelserne på disse spørgsmål giver den evaluerede leder et overblik over, hvordan hans eller hendes ledelse opleves. De fælles spørgsmål kan også bruges til at skabe overblik over oplevelsen af ledelse i hele organisationen.

De fælles spørgsmål kan ikke vælges fra, når I benytter den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning.

Hvordan kan man arbejde med besvarelserne af de fælles spørgsmål?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde videre med de fælles spørgsmål. Vi har lavet to pdf'er, som hver indeholder en kort beskrivelse af "overordnet oplevet ledelse," fokusområder for arbejdet og en række refleksionsspørgsmål, der kan sætte gang i nye overvejelser. 

For dig, der er leder

Besvarelserne af de fælles spørgsmål bliver i ledernes individuelle evalueringsrapporter kaldt "overordnet oplevet ledelse." Som leder kan du bruge spørgsmålene som kontekst, når du skal forstå de øvrige besvarelser i rapporten. Det kan også være, at der er spørgsmål under "overordnet oplevet ledelse," du gerne vil arbejde videre med.

For jer som organisation

Besvarelserne af de fælles spørgsmål kan også afrapporteres på organisationsniveau. Spørgsmålene om "overordnet oplevet ledelse" kan give jer en overordnet idé om, hvor der er udfordringer i forhold til centrale dele af ledelsesopgaven på tværs af organisationen. At håndtere udfordringer af den karakter handler om den enkelte leders kompetencer, om de vilkår, lederen arbejder under, og om organisationens kultur.

Hvilke spørgsmål stiller vi?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De første spørgsmål handler om, hvordan du helt overordnet oplever din leder. 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

 • Min leder giver mig brugbar feedback. 
 • Min leder sikrer, at mine kompetencer bliver brugt hensigtsmæssigt. 
 • Min leder handler, hvis noget ikke er i orden i enheden. 
 • Min leder følger løbende op på de opgaver, der sættes i gang i enheden. 
 • Min leder bidrager til at skabe motivation i vores enhed. 
 • Jeg kan få fat på min leder, når jeg har brug for det. 
 • Jeg har tillid til min leder. 
 • Min leder bidrager til et godt samarbejde i vores enhed. 
 • Min leder bidrager til et godt samarbejde med andre uden for vores enhed. 
 • Min leder har fokus på, at vi når vores mål. 
 • Min leder er tydelig om, hvad vi skal opnå i vores enhed. 
 • Min leder tager ansvar for en velfungerende drift. 
 • [Kun til overordnet leder] Lederen yder et værdifuldt bidrag til organisationen.
   

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der går fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" eller "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

De fælles spørgsmål i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor.