Spørgeskemaet

Selve spørgeskemaet udgør en central del af ledelsesevalueringen i de fleste tilfælde. For at få mest muligt ud af spørgeskemaundersøgelsen og sikre, at alle er trygge i evalueringsprocessen, er det vigtigt, at I forbereder jer i god tid og afsætter ressourcer til at besvare spørgsmål undervejs i ledelsesevalueringen.

Forbered spørgeskemaundersøgelsen

Design af jeres ledelsesevaluering

Den fællesoffentlige ledelsesevaluering er fleksibel, så I kan tilpasse den til jeres organisation. Derfor skal I træffe en række valg om, hvilke spørgsmål og ledelsestemaer, der skal indgå i netop jeres ledelsesevaluering.

Hvis I ønsker at ledere og involvere medarbejdere I processen, skal I tænke det ind i processen og forberede det i god tid. 

Opsætning af spørgeskemaet

Opsætningen af spørgeskemaet i systemet og indsamling af oplysninger om de ledere, medarbejdere og evt. andre relevante aktører, der skal evaluere lederne, er en tidskrævende proces for de fleste organisationer. 

Vi anbefaler derfor, at I tidligt orienterer jer om, hvordan I sætter spørgeskemaet op, og hvordan I indsamler og validerer informationer om respondenterne.

Få en høj svarprocent

Jo flere, der besvarer spørgeskemaet, desto mere præcist billede får I af de forskellige gruppers oplevelse af ledernes ledelse. Det giver et bedre grundlag for, at lederne efterfølgende kan arbejde med deres ledelse. Derfor er det også afgørende, at I gør jer en række overvejelser om kommunikationen, timing, længde på spørgeskemaet osv., inden I sender spørgeskemaerne ud.

Vær opmærksom på, at:

  • Tilrettelægge processen, så I får så høj svarprocent som muligt, bl.a. ved at sikre, at respondenterne har tid til at svare, forstår hvorfor de skal svare og ved, at spørgeskemaet kommer
  • Følge op på svarprocenten løbende
  • Svare på spørgsmål og yde teknisk support til de ledere og medarbejdere, der har udfordringer med at besvare spørgeskemaerne

Besvar spørgsmål undervejs

Erfaringer viser, at der kan opstå mange spørgsmål undervejs i en ledelsesevaluering. Det sker særligt i perioden, hvor spørgeskemaet skal besvares – også selvom I har informeret om ledelsesevalueringen bredt i organisationen. Derfor er det en god idé at have en kontaktperson (eller flere), der løbende kan svare på spørgsmål fra de ledere og medarbejdere, der har udfordringer eller overvejelser om at besvare spørgeskemaet.

Hvis der er spørgsmål, I ikke kan finde svar på, er I velkomne til at sende os en mail på ledelsesevaluering@au.dk.

Anonymitet og GDPR

Hvis en organisation bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, og der er besvarelser fra færre end 5 medarbejdere, vil medarbejdernes besvarelser ikke fremgå af lederens evalueringsrapport. Det sker af hensyn til medarbejdernes anonymitet. 

Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet indsamler spørgeskemadata fra den fællesoffentlige ledelsesevaluering i en forskningsdatabase. Databasen skal understøtte forskning i offentlig ledelse og styrke de forskningsbaserede indspark i den brede debat om ledelse i Danmark. Data behandles i henhold til GDPR og efter forskningsetiske standarder. Publicering vil aldrig ske på en måde, så enkelte individer, enheder eller organisationer kan identificeres.