Involvering og forberedelse

Når beslutningen om at gennemføre ledelsesevalueringen er truffet, består det næste skridt i at involvere og forberede ledere, medarbejdere og evt. andre aktører i og på evalueringen. 

Både forskningen og pilottestene viser, at det er helt centralt at informere ledere og medarbejdere om den kommende ledelsesevaluering og inddrage dem i forberedelserne. Det giver dem ejerskab over processen, motiverer dem til at deltage og skaber tryghed.

At informere ledere og medarbejdere er både en opgave for organisationen og en opgave for den enkelte leder.

Hvad skal I som organisation gøre?

Informér lederne

For nogle ledere, og særligt dem, der aldrig har prøvet at blive evalueret før, kan en ledelsesevaluering føles som en eksamen. Det er derfor vigtigt, at I gør det tydeligt for lederne, at en ledelsesevaluering ikke er en "skønhedskonkurrence" eller en objektiv karakterbog, men en mulighed for at arbejde med sin ledelse. 

At involvere lederne er med til at afdramatisere ledelsesevalueringen og gøre dem trygge. Derudover skaber det ejerskab og motivation. Det er vigtigt, når lederne efterfølgende skal arbejde videre med deres evaluering og omsætte den til udvikling.

Informér medarbejderne

Det er vigtigt ikke at glemme medarbejderne, selvom fokus i en ledelsesevaluering er på lederen. Vi ved fra vores tests af ledelsesevalueringen, at det virker motiverende for medarbejderne at blive informeret tidligt i processen og inddraget i at vælge ledelsestemaer. 

Tilsvarende er det også vigtigt at informere medarbejderne om, hvad de kan forvente, at der sker, efter de har besvaret spørgeskemaet om deres leder. På den måde oplever de, at det giver mening at bruge tid på at besvare spørgeskemaet.

Overvej inddragelse af ledere og medarbejdere

I kan involvere ledere og medarbejdere på mange forskellige måder. Eksempelvis ved at inddrage ledere og/eller medarbejdere i beslutningen om, hvilke temaer, der skal med i evalueringen.

Et andet eksempel er at inddrage medarbejderne i at udforme de efterfølgende ”spilleregler” for dialogmøderne om ledernes resultater, så de får medindflydelse på denne del af processen.   

Hvad skal du som leder gøre?

Informér dine medarbejdere

Medarbejderne får som regel den første information om ledelsesevalueringen fra direktionen/topledelsen, HR eller lignende. Men for dig, der er leder og skal evalueres af dine medarbejdere, giver det også god mening, at du informerer dine medarbejdere om evalueringen. 

Det er særligt vigtigt at give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og få afklaret eventuel tvivl, så der ikke opstår usikkerhed omkring evalueringen. Det er også vigtigt at informere medarbejderne om, hvad de kan forvente, at der sker, efter at de har besvaret spørgeskemaet om din ledelse. På den måde oplever medarbejderne i højere grad, at det giver mening at bruge tid på at besvare spørgeskemaet.

For dig, der er leder af færre end 5 medarbejdere

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, og du har færre end fem medarbejdere, vil dine medarbejderes besvarelser ikke fremgå af din ledelsesevalueringsrapport. Det skyldes hensynet til medarbejdernes anonymitet. Medarbejdernes besvarelser vil indgå i de aggregerede rapporter, jeres organisation kan trække. 

Det er vigtigt, at du informerer dine medarbejdere om, at der er en ledelsesevaluering i gang i jeres organisation, uanset om de skal besvare ledelsesevalueringen eller ej. Så føler de sig ikke glemt eller overset.

Selvom dine medarbejdere ikke besvarer et spørgeskema, kan I stadig arbejde med ledelsesudvikling. Det er derfor vigtigt, at du taler med dine medarbejdere om, hvordan I skal arbejde med ledelse hos jer. Det er med til at skabe gennemsigtighed og ro for dine medarbejdere.

For dig, der er overordnet leder af ledere

Det vil ofte være direktionen/topledelsen, HR eller tilsvarende, der informerer hele organisationen om formålet med ledelsesevalueringen og om, hvordan I skal gennemføre evalueringen i jeres organisation.

Som overordnet leder kan du hjælpe med at klæde dine ledere og medarbejdere på ved at holde dig orienteret om og videreformidle det, som direktionen/topledelsen, HR eller tilsvarende kommunikerer om evalueringen. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere har et sted at gå hen med deres spørgsmål og tvivl, så der ikke opstår usikkerhed omkring evalueringen. Hvis du ikke selv kan svare på spørgsmål fra ledere og medarbejdere, er det vigtigt at få fat i en, der kan.