Hvad skal vi vide om rapporten?

Hvordan udarbejder vi individuelle rapporter til lederne?

Hvis I bruger den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsningen, kan I hurtigt og nemt generere individuelle evalueringsrapporter til alle lederne. 

Ledelsesevalueringsrapporten til den individuelle leder
•    Er designet til at skabe dialog om lederens ledelse
•    Formidler evalueringen i et lettilgængeligt sprog og format
•    Indeholder refleksionsspørgsmål og inspiration til lederens videre arbejde
•    Hjælper lederen til at få overblik og prioritere sit videre arbejde
•   Indeholder mulighed for, at lederen kan følge sin udvikling over tid eller sammenligne sig med ledere med et tilsvarende lederjob
 

Hvem skal se ledernes rapporter med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen?

Det er en organisatorisk beslutning, som vi anbefaler, at I allerede tager stilling til, inden spørgeskemaet sendes ud. Det er vigtigt, at både ledere og medarbejdere ved, hvem der får adgang til de individuelle rapporter, når de besvarer spørgeskemaet af hensyn til ledelsesevalueringens troværdighed.

Vi anbefaler som minimum, at rapporten sendes til lederen selv og lederens nærmeste leder. Derudover vælger organisationer ofte, at HR også modtager rapporterne. I nogle organisationer er det også oplagt, at alle overordnede ledere i linjen får adgang til de individuelle rapporter.

I nogle organisationer er det også meningsfyldt at dele rapporter, hvor det alene er medarbejdernes besvarelser der fremgår, med medarbejderne. Vi anbefaler, at det er en organisatorisk beslutning, så den enkelte leder ikke skal beslutte, hvorvidt han eller hun ønsker at dele rapporten. 

Hvad kan de individuelle rapporter sige noget om, og hvad kan de ikke sige noget om?

Formålet med evalueringen er at give lederne et kvalificeret blik på egen ledelsespraksis, som den opleves af dem, lederen arbejder sammen med. Ledelsesevalueringen tilbyder et indblik i, hvordan lederens ledelse opfattes, men er ikke en objektiv beskrivelse af lederen.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen giver dermed et øjebliksbillede af, hvordan lederens egen nærmeste leder, medarbejdere/underordnede og/eller andre, som har besvaret spørgeskemaet, oplever lederens ledelse lige nu. Der kan være mange grunde til, at resultaterne ser ud, som de gør. Det er vigtigt at understrege, at det er lederen selv, evt. i samarbejde med sin nærmeste leder og sine medarbejdere/underordnede ledere, der er bedst til at fortolke resultaterne i den rigtige kontekst.

Hvordan får vi som organisation et overblik over resultaterne?

Hvis I anvender den fællesoffentlige ledelsesevaluerings IT-løsning, kan I trække aggregeret data fra spørgeskemaundersøgelsen, fx en rapport for hele organisationen og/eller rapporter for de enkelte områder i organisationen.  Det kan hjælpe jer til at skabe et overblik over alle ledernes evalueringer på tværs af de forskellige spørgsmål og temaer.