Hvordan følger vi op på en god måde?

Hvorfor er det vigtigt at følge op efter spørgeskemaundersøgelsen?

Den gode ledelsesevaluering slutter ikke, når spørgeskemaerne er besvaret. For at omsætte evalueringen til udvikling og bedre ledelse, er det afgørende, at undersøgelsen følges op af dialog.

Vi anbefaler derfor, at både de enkelte ledere og hele organisationen prioriterer at følge op, sætter tid af til dialog med både medarbejdere og ledere og gør det videre arbejde handlingsrettet og konkret.

Hvordan sikrer vi, at de overordnede ledere tager ejerskab?

Det er en vigtig opgave for HR eller topledelsen at tydeliggøre de overordnede lederes ansvar i ledelsesevalueringen.

De overordnede ledere har ofte et medansvar for, at organisationen tager ejerskab over ledelsesevalueringen, at både ledere og medarbejdere er godt forberedte, og for at I får planlagt og gennemført en god opfølgning på evalueringen.

I mange organisationer vil det være lederens overordnede leder, der tager den første samtale med lederen om vedkommendes rapport. Nogle overordnede ledere kan have flere ledere under sig, og de har derfor også ansvar for at tale med flere ledere om deres rapporter. Det kan være en god idé at gøre de overordnede ledere opmærksomme på dette tidsligt, så de kan afsætte tid til alle samtalerne.   

Udover at tale med lederne om deres rapporter kan de overordnede ledere også hjælpe de evaluerede ledere med at planlægge og gennemføre en god opfølgningsproces, fx ved at understøtte ledernes dialog med hans eller hendes medarbejdere/underordnede ledere og evt. sideordnede lederkolleger. Den overordnede leder kan også sparre med den evaluerede leder om udarbejdelsen af en udviklingsplan. Det hjælper den evaluerede leder til at få omsat resultaterne fra rapporten og den efterfølgende dialog til konkrete handlinger. 

Hvordan hjælper vi lederne til ledelsesudvikling?

Det er vigtigt, at I som organisation allerede tidligt i processen overvejer, hvordan I kan understøtte ledernes opfølgning på evalueringen og arbejdet med at omdanne resultaterne til ledelsesudvikling.

Vi har udarbejdet inspirationsmateriale til ledernes arbejde med de konkrete ledelsestemaer og materialer, der kan understøtte deres opfølgende dialog og udviklingsarbejde.    

Læs mere her:

Ledelsestemaer i evalueringen

Hvad gør vi, hvis en leder får en ringe evaluering?

Lederne skal vide, at de ikke står alene med en ringe evaluering. Det kan være en svær opgave at løfte for den enkelte leder.

Derfor kan det være en god idé, at I:

  • Tager stilling til, hvordan I vil understøtte ledere, der har fået en ringe evaluering, allerede når I planlægger jeres ledelsesevaluering
  • Tydeligt kommunikerer jeres beslutning til lederne, inden spørgeskemaet sendes ud, så de føler sig trygge ved evalueringen, og så de bagefter ved, hvor de kan søge hjælp
  • Tager hånd om den ringe evaluering straks, når lederen modtager sin evalueringsrapport
  • Inddrager leders nærmeste leder i en dialog om, hvordan han eller hun kan agere sparringspartner for den evaluerede leder i opfølgningsprocessen
  • Har særligt fokus på at understøtte den opfølgende dialog, hvis lederen har fået en ringe evaluering – fx ved at tilbyde, at en repræsentant for HR kan deltage i samtalen om rapporten eller i dialogmøderne med medarbejdere/lederkolleger
  • Overvejer, om I vil tilbyde individuelle evalueringsforløb til ledere, der får en ringe evaluering

Hvordan samler vi op organisatorisk?

I arbejdet med ledelsesevalueringen på organisatorisk niveau er det vigtigt både at have blik for, hvordan I understøtter lederne, og hvordan I kan arbejde strategisk med resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen.

Det kan I læse mere op her: