Borgerorientering

Borgerorientering er en ledelsesadfærd, hvor ledere og medarbejdere har fokus på borge­rens perspektiv i deres arbejde. Det forudsætter, at du som leder er optaget af, hvordan borgerne oplever resultatet af jeres arbejde og hvilken værdi, I skaber. Samtidig er det en vigtig ledelsesopgave at drøfte og afklare de dilemmaer, der opstår, når I med afsæt i de politiske mål og prioriteringer samt fagligheden er nødt til at balancere hensynet til den enkelte borger med hensynet til ”alle borgere”/fællesskabet.

Hvorfor er det vigtigt?

Den offentlige sektor skal ”sætte borgeren først” og skabe helhed og sammenhæng i opgaveløsnin­gen til gavn for borgerne. Det er derfor en vigtig ledelsesopgave at holde fast i borgerens perspektiv i hverdagens opgaver og i udviklingen af disse.

Hvordan kan man arbejde med borgerorientering?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med borgerorientering. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af borgerorientering og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med borgerorientering

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med borgerorientering i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med borgerorientering som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med borgerorientering.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om borgerorientering?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om, hvordan du oplever din leders fokus på at sætte borgerne i centrum. Når vi bruger ordet ”borgere” i spørgsmålene nedenfor, tænker vi både på fx [områdespecifikt eksempel] som en bred gruppe. Selvom du ikke selv har direkte borgerkontakt, kan din leder stadig godt gøre det tydeligt for dig, hvordan I – igennem andre – skaber værdi for borgerne.*

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder skaber en kultur, hvor vi sætter borgeren først i vores arbejde.
  • Min leder hjælper os til at finde den rigtige balance mellem at tage hensyn til den enkelte borger og at tage hensyn til alle borgere.
  • Min leder bruger viden om, hvordan borgerne oplever kvaliteten af vores arbejde, til at forbedre vores opgaveløsning. 
  • Min leder bruger viden om værdien af vores arbejde for borgerne til at forbedre vores opgaveløsning.


*Rammesætningen vil være tilpasset forskellige sektorer.

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i borgerorientering, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: 

Få mere inspiration til arbejdet med borgerorientering

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil vide mere om borgerorientering, kan du fx finde mere inspiration her: