Driftsledelse

Driftsledelse er en ledelsesadfærd, hvor du som leder fokuserer på at understøtte en stabil drift i jeres enhed, og hvor du som leder håndterer udfordringer i driften. Alt sammen med det formål at sikre de bedste ydelser til borgerne. Det varierer fra organisation til organisation, hvad driften består af, men oftest vil driftsledelse dreje sig om følgende:

 • langsigtet og løbende planlægning og prioritering af ressourcer (både arbejdstid, materiel og øvrige ressourcer)
 • overblik over opgaveflow med fokus på nuværende og kommende opgaver 
 • opfølgning og afrapportering på budgetter og produktion
 • overvågning af, hvorvidt enheden drives så effektivt som muligt og inden for gældende regler og retningslinjer

Hvorfor er det vigtigt?

En velfungerende drift er en forudsætning for, at I kan levere god service til borgerne, og for at medarbejderne har arbejdsvilkår, hvor de kan rette deres opmærksomhed mod at løse enhedens opgaver. Løbende fokus på driften er derfor en grundlæggende ledelsesopgave, der skal varetages for, at en organisation eller enhed kan levere de resultater, de skal.

Hvordan kan man arbejde med driftsledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med driftsledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

 • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
 • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
 • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med driftsledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med driftsledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med driftsledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om driftsledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder bedriver driftsledelse i jeres enhed. Driftsledelse kunne fx være arbejdsplanlægning, løbende tilpasninger af opgaveløsningen, budgetopfølgning eller opfølgning på overholdelse af regler og retningslinjer i jeres enhed.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

 • Min leder planlægger, hvordan vi bruger vores ressourcer (fx medarbejdernes arbejdstid, vores udstyr eller enhedens budget), så vi kan løse vores opgaver
 • Min leder står til rådighed for at træffe nødvendige beslutninger, så driften kan fungere, også når der opstår uforudsete situationer
 • Min leder står til rådighed, hvis jeg har brug for hjælp til at prioritere i mine opgaver
 • Min leder arbejder systematisk på, at vi skal løse vores opgaver mere effektivt med respekt for kvaliteten af vores arbejde
 • Min leder sørger for, at vi følger regler og retningslinjer
   

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i driftsledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: