Ledelse af politisk betjening

Ledelse af politisk betjening stiller krav om, at lederen kan indgå i samspillet mellem politikere, medarbejdere, borgere og andre interessenter. Det betyder blandt andet, at ledere skal omsætte politiske initiativer efter deres intentioner, kende og forstå den politiske dagsorden, understøtte politiske beslutninger, bidrage til gode sagsforløb og medvirke til at skabe gode løsninger sammen med det politiske niveau.

Ledelse af politisk betjening er et tema, der er målrettet ledere, der har løbende kontakt med det politiske niveau. 

Hvorfor er det vigtigt?

At orientere sig efter den politiske retning samt at bidrage til udvikling af politik er uomgængelige opgaver, når man arbejder med politisk betjening. Som leder er det derfor vigtigt, at man kan navigere i det politiske landskab. Det handler om at lede og understøtte politikerne, håndtere interessenter og oversætte og tydeliggøre den politiske retning for medarbejderne.

Hvordan kan man arbejde med ledelse af politisk betjening?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med ledelse af politisk betjening. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med ledelse af politisk betjening

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med ledelse af politisk betjening i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med ledelse af politisk betjening som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om ledelse af politisk betjening?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder bedriver ledelse af politisk betjening. Ledelse af politisk betjening handler om at kunne navigere mellem politik og administration, fx når det politiske niveau skal betjenes, og når beslutninger skal forberedes og implementeres.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder bidrager til fagligt informerede politiske beslutninger
  • Min leder er god til at finde løsninger, der kan få politisk opbakning
  • Min leder bidrager til at få organisationen til at omsætte politiske beslutninger til virkelighed
  • Min leder sikrer, at de sager, vi forelægger det politiske niveau, er klar til politisk behandling
  • Min leder bidrager til gode sagsgange i organisationen, så vi betjener det politiske niveau, så godt som vi kan
  • Min leder er god til at bedømme, hvornår en beslutning kræver politisk afklaring, og hvornår der er tale om et administrativt spørgsmål


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen om ledelse af politisk betjening, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: