Resultatorienteret ledelse

Resultatorienteret ledelse er en ledelsesadfærd, hvor du som leder har fokus på, om I skaber de resultater, I skal. Det indebærer, at du formulerer mål for jeres arbejde, og at du løbende og systematisk bruger informationer om jeres resultater og effekter, når du sammen med medarbejderne følger op på, om I når målene. Endelig indebærer resultatorienteret ledelse, at du bruger de relevante informationer til at blive klogere og lede udviklingen af enhedens indsats.

Hvorfor er det vigtigt?

Den offentlige sektor skal skabe værdi for borgerne. Resultatorienteret ledelse sikrer, at dine medar­bejdere og andre aktører, fx din leder, er klar over, hvad der skal til for, at organisationen lykkes med at skabe værdi for borgerne.   

Hvordan kan man arbejde med resultatorienteret ledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med resultatorienteret ledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af resultatorienteret ledelse og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med resultatorienteret ledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med resultatorienteret ledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med resultatorienteret ledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med resultatorienteret ledelse.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om resultatorienteret ledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, om din leder gør det tydeligt for dig og dine kolleger, om I når jeres mål og leverer de resultater, I skal. Det kunne fx [områdespecifikt eksempel].

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder gør det tydeligt, hvilke resultater, vi skal levere i enheden. 
  • Min leder gør det tydeligt, om vi leverer de resultater, vi skal. 
  • Min leder bruger information om vores resultater til at forbedre den måde, vi løser opgaver på.
     

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i resultatorienteret ledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: