Tværgående ledelse

Tværgående ledelse handler om at sætte en tydelig retning for samarbejdet på tværs. Lederens opgave består konkret i at sætte det rigtige hold til at løse de opgaver og udfordringer, der går på tværs. Det er også lederens opgave at sikre de rette rammer og vilkår for samarbejdet, og gøre det tydeligt for medarbejderne, hvorfor samarbejdet er vigtigt. Som leder skal du kommunikere de fælles mål med at løse opgaver på tværs og understøtte medarbejderne i at skabe relationer og finde løsninger på tværs af fagligheder og kulturer.

Hvorfor er det vigtigt?

Helhed og sammenhæng på tværs af fagområder, organisationer og sektorer er afgørende for, at borgerne ikke falder mellem to stole. Der er en stigende anerkendelse i den offentlige sektor af, at ledelse er vigtigt for at få samarbejde på tværs til at fungere. Det er nemlig lederne, der kan gå forrest, sætte de tværgående hold og prioritere ressourcerne til at samarbejde på tværs. Derfor er det en central opgave for dig som leder at bidrage til og understøtte, at samarbejde på tværs lykkes til gavn for borgerne.

Hvordan kan man arbejde med tværgående ledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med tværgående ledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af tværgående ledelse og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med tværgående ledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med tværgående ledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med tværgående ledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om tværgående ledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om, hvordan du oplever, at din leder understøtter det tværgående samarbejde mellem jeres enhed og andre enheder i organisationen eller andre dele af den offentlige sektor, så I kan nå jeres fælles mål. Det kunne fx være [områdespecifikt eksempel].

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder gør det tydeligt for os, hvorfor det er vigtigt at samarbejde på tværs for at nå vores fælles mål. 
  • Min leder sikrer, at vi har gode rammer for at finde løsninger i samarbejde med andre.
  • Min leder tager ansvar for at få samarbejdet med andre til at fungere, også når samarbejdet er svært.
  • Min leder bidrager til, at der er en fælles retning for de opgaver, vi skal løse på tværs.
  • Min leder bidrager til at skabe gode relationer til dem, vi skal samarbejde med.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i tværgående ledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med tværgående ledelse

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil læse mere om tværgående ledelse, kan du fx finde mere viden her: