Samarbejde om ledelsesopgaver

At samarbejde om ledelsesopgaver – også kaldet distribueret ledelse – er en form for ledelse, hvor du som leder løbende inddrager medarbejderne i at løse ledelsesopgaver. Det kan for eksempel være at planlægge vagter, introduktionsforløb for nye medarbejdere eller efter- og videreuddannelse. Det kan også være løbende faglig sparring eller strategisk udvikling.  Samarbejde om ledelsesopgaver kan især være en fordel i organisationer, hvor lederne har mange medarbejdere under sig eller mange specialise­rede medarbejdere, der kan bidrage med til konkrete ledelsesopgaver med specialviden. Et godt samarbejde om ledelsesopgaver forudsætter, at du som leder tager hensyn til medarbejdernes kompetencer og interesser og afstemmer forventninger med de medarbejdere, der inddrages i løsningen af ledelsesopgaverne. Endelig skal du som leder huske, at lederansvaret er dit – også når medarbejderne inddrages.

Samarbejde om ledelsesopgaver er et tema, der er målrettet ledere af medarbejdere.

Hvorfor er det vigtigt?

Forskningen har vist, at samarbejde om ledelsesopgaver giver højere motivation, jobtilfredshed og bedre resultater. Samtidig kan samarbejde om ledelsesopgaver være en måde at sikre tilstrækkelig ”ledelseskraft ”, hvis du som leder har en begrænset ledelsesmæssig opmærksomhed på grund af mange opgaver, eller du har mange medarbejdere under dig.

Hvordan kan man arbejde med samarbejde om ledelsesopgaver?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan styrke samarbejde om ledelsesopgaver. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan fremme samarbejde om ledelsesopgaver

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om, hvordan du kan fremme samarbejde om ledelsesopgaver i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at fremme samarbejde om ledelsesopgaver som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan samarbejde om ledelsesopgaver.

Hvilke spørgsmål stiller vi om samarbejde om ledelsesopgaver?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om, i hvor høj grad din leder og medarbejderne i din enhed samarbejder om at løse ledelsesopgaver. For at illustrere, hvad samarbejde om ledelsesopgaver kan gå ud på, kommer der nu et eksempel: I enhed X samarbejder leder og medarbejdere i meget høj grad om at løse ledelsesopgaver. Janne er fx leder i enhed X. Janne laver vagtplanen sammen med Lars, som sørger for, at den hænger sammen. Ulla står for oplæringen af nye kolleger, selvom Janne har det endelige ansvar. Janne planlægger dagsordenen til enhedens personalemøder sammen med Henrik og Pia, og Bo koordinerer sidemandsoplæringen i det nye IT-system.* 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Leder og medarbejdere samarbejde om at løse ledelsesopgaver i vores enhed. 
  • Min leder samarbejder med forskellige medarbejdere om at løse ledelsesopgaver. 
  • Min leder samarbejde med medarbejderne om at løse ledelsesopgaver, der er vigtige for vores opgaveløsning. 
  • I vores enhed har lederen og medarbejdere en fælles forståelse for, hvordan vi deler ledelsesopgaverne.


*Rammesætningen vil være tilpasset forskellige sektorer.

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i samarbejde om ledelsesopgaver, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til at fremme samarbejde om ledelsesopgaver

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil have mere inspiration til at samarbejde om ledelsesopgaver, kan du fx se: