Innovationsledelse

Innovationsledelse handler om at understøtte en risikovillig kultur, hvor I tager chancer og tænker nyt både i egen enhed og i organisationen. Det kan for eksempel være gennem ny teknologi, nye arbejds­gange eller nye metoder. Nye ideer kan enten opstå internt i organisationen eller komme som inspi­ration udefra. Innovationsledelse handler dog ikke kun om at få nye idéer og dele dem med andre, men også om at omsætte dem til praksis og opnå de ønskede resultater.

Hvorfor er det vigtigt?

Innovation er nødvendig for, at I bliver ved med at matche udviklingen i samfundet, herunder udvik­lingen i borgernes behov og ressourcer. Det gælder i måden, I løser opgaver, samarbejder og organiserer jer på. Det er i den forbindelse en central ledelsesopgave at skabe rammer for, at I både tænker nyt og omsætter de nye ideer til praksis.

Hvordan kan man arbejde med innovationsledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med innovationsledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med innovationsledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med innovationsledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med innovationsledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om innovationsledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De følgende spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder håndterer og arbejder med innovationsprocesser. Med innovationsprocesser mener vi situationer, hvor I udvikler nye løsninger, løser mindre problemer på nye og kreative måder eller tager andres løsninger i brug for at skabe bedre kvalitet for borgerne/brugerne. Det kunne fx være [områdespecifikt eksempel]. 

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder fremmer en kultur, hvor vi kan tænke kreativt om vores opgaveløsning.
  • Min leder skaber mulighed for, at vi kan lade os inspirere af nye tanker og ideer.
  • Min leder tager godt imod nye ideer.
  • Min leder sørger for, at nye løsninger og idéer tages i brug i vores enhed.
  • Min leder støtter op om, at vi tør gå nye veje, også når der er risiko for, at det ikke virker.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i innovationsledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med innovationsledelse

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil have mere inspiration til arbejdet med innovationsledelse, kan du fx læse: