Ledelse af borgerinddragelse

Ledelse af borgerinddragelse er en ledelsesadfærd, hvor borgerne inddrages i at løse opgaver eller skabe politik. Ledelse af borgerinddragelse er altså både noget, man udøver overfor borgerne og overfor ens medarbejdere. Borgerne kan inddrages i at identificere problemer eller i at designe, producere og evaluere offentlige ydelser. Ledelse af borgerinddragelse foregår ofte i situationer, hvor der ikke er et klart hierarki eller en tydelig arbejdsdeling. For at navigere i situationer uden et klart hierarki skal man som leder opbygge gode relationer, forventningsafstemme med dem, der inddrages, og skabe fælles retning og gode processer for opgaveløsningen. Hvis man som leder vil arbejde med borgerinddragelse, skal man kunne skabe engagement og ejerskab i forhold til borgerinddragelsen blandt medarbejderne. Man skal som leder også sortere og videregive information til andre dele af organisationen, da borgerne ikke nødvendigvis ser de formaliserede afgrænsninger i organisationen eller har ønsker om øget sammenhæng.

Ledelse af borgerinddragelse er et tema målrettet til ledere, der aktivt arbejder med borgerinddragelse.

Hvorfor er det vigtigt?

Borgerinddragelse kan bidrage til at skabe nye løsninger på de komplicerede udfordringer, som offentlige organisationer står overfor. Sammen med borgerne kan man forbedre opgaveløsningen og skabe merværdi. Borgerne kan både bidrage med væsentlige perspektiver på, hvordan problemer kan forstås og løses, og bidrage med vigtige ressourcer som tid og viden. Dermed kan borgerne være med til at forbedre kvaliteten af den service, den offentlige sektor leverer, eller bidrage til at levere ydelser, der ellers ikke ville blive leveret. Borgerinddragelse kan også være med til at skabe legitimitet og ejerskab til de offentlige ydelser blandt borgerne. Men borgerinddragelse kommer ikke af sig selv, og derfor er ledelsesopgaven vigtig for at indfri forventningerne til borgerinddragelse. 

Hvordan kan man arbejde med ledelse af borgerinddragelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med ledelse af borgerinddragelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med ledelse af borgerinddragelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med ledelse af borgerinddragelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med ledelse af borgerinddragelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med temaet.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om ledelse af borgerinddragelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om, hvordan du oplever din leders arbejde med borgerinddragelse. Når vi bruger ordet ”borgere” i spørgsmålene nedenfor, tænker vi både på fx [områdespecifikt eksempel] som en bred gruppe.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder sikrer, at vi inddrager borgerne løbende i vores arbejde.
  • Når vi inddrager borgerne, sikrer min leder, at processen skaber værdi for borgerne
  • Min leder er god til at skabe en fælles forståelse af opgaverne, når vi inddrager borgerne i vores arbejde
  • Min leder skaber processer, der gør, at det giver mening for vores opgaveløsning at inddrage borgerne 

 

*Rammesætningen vil være tilpasset forskellige sektorer.

Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i fokusgruppeinterviews. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i ledelse af borgerinddragelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her: