Sammenhæng i ledelseskæden

Sammenhæng i ledelseskæden betyder, at der er overensstemmelse mellem ledelsens retning, orga­nisationens mål, medarbejdernes praksis og det resultat, der møder borgeren. Hvis det skal lykkes, skal du som leder løbende bidrage til at binde organisationens lag sammen. I kan sikre en fælles retning i organisationen gennem dialog, koordination og sammenhængende beslutninger mellem ledelseslagene. Løbende information og dialog om de faglige resultater er samtidig med til at sikre kvalitet i ledelsens beslutninger.

Hvorfor er det vigtigt?

Sammenhæng i ledelseskæden, fra det politiske niveau til frontlinjelederne, er en forudsætning for at skabe de ønskede resultater for borgerne. Det er vigtigt, at der er sammenhæng i ledelseskæden for, at alle dele af organisationen arbejder hen imod de samme mål. Dialog om de faglige resultater er centralt for at styrke opgaveløsningen.

Hvordan kan man arbejde med sammenhæng i ledelseskæden?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med sammenhæng i ledelseskæden. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af temaet og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med sammenhæng i ledelseskæden

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med sammenhæng i ledelseskæden i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med sammenhæng i ledelseskæden som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med sammenhæng i ledelseskæden.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om sammenhæng i ledelseskæden?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

Indtil nu har du evalueret din nærmeste leder. I dette tema evaluerer du ikke kun din nærmeste leder, men også øvrige ledere i organisationen og samarbejdet mellem ledelseslag.

De næste spørgsmål handler om, om du som medarbejder oplever sammenhæng i ledelseskæden i organisationen, og hvordan din leder bidrager til at skabe sammenhæng, for at sikre, at I når jeres mål. Sammenhæng i ledelseskæden betyder, at der er god dialog og forståelse for de opgaver og udfordringer, der er mellem ledere på de forskellige niveauer.

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Samarbejdet mellem min leder og min leders nærmeste leder understøtter, at vi kan løse vores opgaver. 
  • Min leder formidler vores udfordringer til sin nærmeste leder for at forbedre vores muligheder for, at vi kan løse vores opgaver.
  • Min leder formidler vores ideer til sin nærmeste leder for at forbedre vores muligheder for, at vi kan løse vores opgaver.      
  • Min leders nærmeste leder er med til at sikre, at vi ved, hvad der sker i resten af organisationen.
  • Den øverste ledelse i vores organisation er interesseret i vores erfaringer og resultater i enheden.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i sammenhæng i ledelseskæden, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med sammenhæng i ledelseskæden

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil læse mere om sammenhæng i ledelseskæden, kan du fx besøge denne publikation: