Faglig ledelse

Faglig ledelse handler om at udvikle medarbejdernes faglige kompeten­cer og sætte faglig retning for, hvordan I løser jeres opgaver. Som leder skal du bidrage til og understøtte en systematisk og fælles refleksion om fagligheden på arbejdspladsen. Faglig ledelse handler om at omsætte faglighed, ressourcer og politiske mål til fælles professi­onelle normer for, hvordan I løser jeres opgaver. Faglig ledelse indebærer også, at du informerer opadtil om faglige konsekvenser af beslutninger, og hvilke resultater de skaber for borgerne Faglig ledelse kræver, at du har tilstrækkelig faglig indsigt til at kunne sparre med medarbejderne om, hvordan de løser deres opgaver. Samme indsigt kræves for at afklare hverdagens faglige dilemmaer, der kan opstå i spændet mellem borgernes behov, medarbejdernes fagligheder, ressourcer og politiske prioriteringer.

Hvorfor er det vigtigt?

Faglig ledelse er vigtigt for at skabe kvalitet og udvikling i offentlige organisationer. Ledere, der sam­men med medarbejderne formår at skabe en fælles faglig forståelse og retning for deres arbejde, skaber bedre faglige resultater.

Hvordan kan man arbejde med faglig ledelse?

Der er mange måder, du som leder eller I som organisation kan arbejde med faglig ledelse. Vi har lavet et materiale, som kan hjælpe på vej. Det indeholder blandt andet:

  • En kort beskrivelse af faglig ledelse og fokusområder for arbejdet
  • Refleksionsspørgsmål, der kan inspirere til nye overvejelser
  • Et par eksempler på, hvordan man som leder eller organisation kan arbejde med faglig ledelse

Der er én pdf til dig, der er leder og gerne vil vide mere om eller arbejde med faglig ledelse i dit eget lederskab.

Den anden pdf er til organisationer, der ønsker at arbejde med faglig ledelse som en del af den strategiske ledelsesindsats, eller som gerne vil skabe gode rammer for, at organisationens ledere kan arbejde med faglig ledelse.  

Hvilke spørgsmål stiller vi om faglig ledelse?

I spørgeskemaet stiller vi nedenstående spørgsmål til medarbejderne. Leder og overordnet leder får tilsvarende spørgsmål, blot tilpasset sprogligt.

De næste spørgsmål handler om din oplevelse af, hvordan din leder sikrer faglig udvikling og kvalitet i opgaveløsningen i jeres enhed. Faglig ledelse indebærer, at lederen sikrer en fælles faglig retning under hensyntagen til borgernes behov, medarbejdernes fagligheder, ressourcer og politiske prioriteringer. Det kunne fx være [områdespecifikt eksempel].

Hvor enig er du i følgende udsagn?

  • Min leder sikrer, at vi har en fælles forståelse for, hvad faglig kvalitet er i vores enhed.
  • Min leder understøtter håndteringen af konkrete faglige dilemmaer.
  • Min leder følger op på den faglige kvalitet af vores arbejde.
  • Min leder sikrer, at vi har en løbende fælles dialog om vores faglighed.
  • Min leder tager ansvar for den faglige udvikling i enheden.


Spørgsmålene besvares på en 5-points-skala, der løber fra (1) "Helt uenig" til (5) "Helt enig". Det er også muligt at svare "ved ikke" og "ønsker ikke at oplyse" på alle spørgsmål.

Forskningen bag

Temaerne i den fællesoffentlige ledelsesevaluering er udviklet på baggrund af dansk og international forskning og i tæt samspil med ledere, medarbejdere og HR-aktører i den offentlige sektor. Spørgsmålene er afprøvet i en række pilottest. Derefter er spørgsmålsformuleringerne tilpasset, så de opleves som meningsfulde for både ledere og medarbejdere på tværs af den offentlige sektor. 

Hvis du vil læse mere om forskningen i faglig ledelse, og hvordan vi har udvalgt og afprøvet spørgsmålene til temaet, kan du se mere her:

Få mere inspiration til arbejdet med faglig ledelse

Udover den viden og de materialer, vi har samlet her på siden, findes der masser af anden inspiration, ledere og organisationer kan trække på, når de arbejder med ledelsesevaluering og -udvikling. 

Hvis du vil læse mere om faglig ledelse, kan du fx finde inspiration her: